De Havenkerk - Ieplaan 9 in Alblasserdam

         Welkom bij DE IMMANUEL GEMEENTE

      Messiasbelijdende Gemeente Alblasserdam

                                      ANBI

 

        Link  Samenkomsten augustus en september 2017

        Link  Rooster voor augustus en september 2017

 

        Link   Alle Feesttijden en Omertelling in 2017

 

        Link   Immanuël danst de Mashiach

        Link  Interview met Wim Verdouw (voorganger)

 

 

                 >>>>> Artikelen en Bijbelstudies <<<<<

                     >>>>> Wekelijkse Prediking <<<<<

                      >>>>> Wekelijkse Parasha <<<<<

 

                  Plaats van samenkomst: 

             De Havenkerk, Ieplaan 9, Alblasserdam

 

We vieren alle Bijbelse feesten zoals vermeld in Lev. 23.

Samenkomsten op elke zaterdagmorgen om 10.30 uur

 

 

Wat geloven we

  1. JHWH is de énige God; JHWH is één ... "opdat gij zoudt weten, dat JHWH de énige God is, er is geen ander behalve Hij." (Deut 4:5)
    "Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is géén andere Rots, Ik ken er géén." (Jes. 44:8)
  2. Jesjoea de Messias is de éniggeboren Zoon van God, die als mens is geboren en voor ons aan het kruis is gestorven en na drie dagen uit de dood is opgewekt.
  3. God is door de kracht van zijn Geest werkzaam in de schepping en inspireerde Mozes en de profeten om de mensheid op te roepen tot een Toragetrouwe levenswijze.
  4. De beloofde zegeningen van Gods verbond met Abraham, Izaäk en Israël komen alleen door te leven in gehoorzaamheid aan, en in overeenstemming met, de geboden van God, welke gegeven zijn aan Mozes op de berg Sinaï.
  5. Leven in overeenstemming met Gods Tora (onderwijzing) is werkelijke vrijheid van wetticisme en dogma’s van mensen. We onderwijzen onze broeders en zusters dan ook om in overeenstemming met Gods geboden te leven.
  6. De Sjabbat, de zevende dag van de week, is de dag welke door God is gezegend en geheiligd opdat we daarop zullen rusten van onze arbeid en samenkomen in een heilige samenkomst.
  7. De gelovigen uit de volkeren zijn als wilde olijftakken geënt op de edele olijfboom (Israël) en hebben door een gehoorzame levenswijze deel gekregen aan de zegeningen van God voor Israël.

 

Link  Artikelen en Bijbelstudies

      Gaven en Tienden:

         Immanuël, Gemeente van het Levende Woord
         Alblasserdam

         Banknummer: NL48 INGB 0009 4378 38

 

Link   Balans- en resultatenoverzicht

 

Link   Sjemajah (Nieuwe zoektocht naar oude Waarheid)